top of page

PNF - Level I+II  (IPNFA certifikace)

Odborný kurz pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře

V anglickém jazyce (s tlumočníkem)

datum bude upřesněno 

 

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace) je jeden z nejznámějších konceptů fungující od 40. let 20. století. Koncept PNF vznikl v roce 1946, původně ve městě Washington, D.C., později se sídlo přesunulo do Kalifornie, do města Vallejo. U zrodu konceptu stáli neurofyziolog dr. Herman Kabat a fyzioterapeutka Margaret (Maggie) Knott. Původně byl koncept využíván zejména u pacientů s roztroušenou sklerózou a poliomyelitidou, nicméně v průběhu dalších let se jeho uplatnění rozšířilo a dnes je využitelný na celou řadu neurologických a muskuloskeletálních obtíží. Jedná se o komplexní terapeutický přístup využívající nejnovější neurofyziologické poznatky. PNF koncept začal jako jeden z prvních využívat MKF klasifikaci.

 

Popis kurzu

PNF základní kurz se skládá ze dvou 5denních částí. První část kurzu je úvodem do konceptu PNF, zabývá se základními principy, pohybovými vzorci a technikami, které se v konceptu využívají. Druhá část se zaměřuje na analýzu omezení pacienta na různých funkčních úrovních, na vývoj aplikace pohybových technik a vzorců. Důležitou součástí této části je i analýza pohybu a chůze a jejich poruch.

V průběhu kurzu instruktor demonstruje přístup na reálném pacientovi, aby účastníci pochopili plánování v rámci PNF konceptu. V průběhu druhé části účastníci pracují s pacienty pod dohledem instruktora v průběhu 4 dní (každý den 1,5-2 hodiny).

Po absolvování základního kurzu obdrží účastník dva certifikáty ve dvou jazykových verzích (CZ a EN), které opravňují k dalšímu pokračování vzdělávání v rámci PNF konceptu. Anglická verze je doplněna hologramem IPNFA (International PNF Association - Mezinárodní asociace PNF).

Všichni instruktoři jsou certifikovanými a akreditovanými instruktory IPNFA. To znamená, že návazné pokračování ve vzdělávání v rámci PNF konceptu může být absolvováno kdekoliv na světě s jakýmkoliv instruktorem s IPNFA akreditací.

IPNFA certifikáty o absolvování kurzu jsou mezinárodně uznávány.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s těmito pacienty:

 • Neurologická onemocnění: po CMP, Parkinsonova nemoc, RS, myasthenia gravis, svalová atrofie, míšní poranění

 • Ortopedická onemocnění: po TEP, úrazy kloubů, imobilizace, kloubní instabilita, rekonstrukce ligament

 • Geriatričtí pacienti: mobilizace pacienta na posteli – otáčení, zlepšení aktivit jako zvedání ze sedu do stoje, chůze po schodech, sycení

 • Pacienti s posturálním defektem: např. skolióza, vadné držení těla a další

 • Pacienti s bolestí

 • Pacienti s respiračními onemocněními

 • Pacienti na intenzivních lůžkách nemocnic

 • Pacienti vyžadující vertikalizaci a s narušenou posturální kontrolou

 

Program kurzu

 

Část I

 • Filosofie konceptu PNF

 • Vyšetření pacienta na základě MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví)

 • Základní principy proprioceptivní stimulace s využitím konceptu pohybových vzorců lopatky a pánve

 • Lopatka a pánev – vzorce a techniky

 • Lopatka a pánev – kombinace vzorců s využitím technik

 • Neurofyziologie, motorické učení, posturální kontrola

 • Základy terapie na žíněnce (Mat activities)

 • Vyšetřovací protokol pacienta (na základě MKF), plánování terapie

 • Demonstrace pacienta

 • Dolní končetina – vzorce a techniky

 • Vzorce hlavy a krku

 • Analýza chůze a principy analýzy u jednotlivých poruch chůze, testování chůze

 • Horní končetina – vzorce s využitím technik

 • Bolest – vyšetření, testy, klinická analýza

 • Stimulace dýchání

 • Vzorce horního trupu

 • Řešení obtíží pacienta na základě MKF se zaměřením na ADL

 • Demonstrace pacienta

 

Část II

 • Zaznamenávání obtíží na základě MKF

 • Terapie na základě MKF modelu

 • Klasifikace funkčních problémů a jejich hypotézy

 • Dolní končetina – vývoj pohybových vzorců

 • Chůze – analýza normální chůze, biomechanika, práce svalů

 • Terapie na základě analýzy chůze

 • Spasticita, práce s pacientem se spasticitou

 • Protažení

 • Terapie na žíněnce (Mat activities)

 • Klasifikace bilaterálních vzorců

 • Akutní fáze ve fyzioterapii

 • Práce s pacientem (v průběhu 4 dnů)

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámení s konceptem PNF a osvojení si vzorců a technik a jejich využití u pacientů k ovlivnění limitací na těchto úrovních: každodenní aktivity, participace, funkce, struktura.

 

Co se naučíte v tomto kurzu?

Absolvent je schopen:

 • Rozpoznat normální a narušený pohybový vývoj

 • Vyjmenovat a využít exteroceptivní a proprioceptivní stimuli v rámci konceptu PNF

 • Plánovat PNF terapii s využitím dostupných pohybových vzorců

 • Aplikovat všechny hlavní postupy v rámci terapie na žíněnce (Mat activities)

 • Identifikovat základní odchylky od normální chůze v souvislosti se základním onemocněním či poruchou a naplánovat adekvátní terapii

 • Využít techniky stimulace dýchání

 • Vyšetřit pacienta, diagnostikovat limitace na různých úrovních fungování a naplánovat terapii s přihlédnutím k pacientovu stavu a PNF filosofii

 • Využít adekvátní objektivní testy na všech úrovních fungování

 • Vést zdravotnickou dokumentaci pro každého ošetřovaného pacienta v rámci standardů PNF konceptu

 

Délka kurzu: 10 dní

Počet výukových hodin: 100

Počet účastníků: 16

Zkouška: Zkouška není, certifikát na základě účásti (povoleny 4 hodiny absence. Při absenci vyšší než 4 hodiny účastník nemá nárok na certifikát a je nutno hodiny nahradit)

Pro koho je kurz určen: Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři

Změna programu vyhrazena.

První IPNFA certifikovaný PNF kurz v ČR

Instruktor:
Atilla Szabó
Více info o IPNFA
www.ipnfa.org
Místo konání:
PRAHA - bude upřesněno
Ubytování:
účastník si zajišťuje sám
Cena
29 000 Kč 
(za obě části)

Lektor:

Attila_picture.png
Attila Szabó

Attila Szabó je fyzioterapeut z Maďarska, konkrétně z města Budapešť. Je prvním a jediným maďarským instruktorem PNF (advanced instructor - IPNFA).

S PNF metodou se seznámil v rámci studií a hlouběji v roce 1998, kdy se účastnil prvního kurzu (Level 1 + 2), který vedl Marcel Grzebbelus (GER). Následně pokračoval s dalšími částmi kurzu a v roce 2002 se stal PNF terapeutem. Po dalším náročném studiu se v roce 2008 stal "PNF basic instructor" a v roce 2013 "PNF advanced instructor".

V únoru 2009 vedl první kurz – Basic Level 1 – v Jižní Korei (Soul). Kromě Maďarska pravidelně šklolí v Polsku a také v Jižní Korei a Japonsku.

Mimo PNF vede kurzy zaměřené na chůzi, její diagnostiku a terapeutické ovlivnění.

bottom of page